• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

اهداف و وظایف

 

آموزش همگانی و بسيج اهداءکنندگان

- جمع آوری خون از داوطلبين واجد شرايط و انجام آزمايشات

- آماده سازی، نگهداری و ذخيره سازی مناسب خون و فرآوردهای خونی طبق شرايط استاندارد

- پخش خون و فرآوردهای خونی به مراکز درمانی

- راه اندازی واحدهای ثابت و سيار در مناطق مختلف شهر

- آموزش کارکنان پايگاهها تابعه

- آموزش کارکنان جديد استخدام درسطح منطقه جنوب شرق

- آموزش دانشجويان دانشگاهی و مراکز درمانی